پنجمین کنفرانس ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

کاربرد داده های ماهواره ای سنجش از دور طیفی و راداری برای اکتشاف کانه زایی هیدروترمال در مقیاس منطقه ای و ناحیه ای

فایل کارگاه داده های PRISMA ابزاری جدید در حوزه سنجش از دور

کاربرد سیستم اطلعات جغرافیایی (GIS) و روش تصمیم گیری چند متغییره ANP در ارزیابی خطر زلزله

داده های PRISMA ابزاری جدید در حوزه سنجش از دور

کارگاه نگارش و تنظیم مقاله علمی برای دانشجویان و محققین

چهارمین کنفرانس انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

فراخوان جشنواره قرن

فرود مریخ نورد استقامت (Perseverance) بر روی مریخ پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۵ به وقت ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

اطلاعیه دومین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران

تمدید عضویت

سومین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

سنجش از دور زمین شناختی