راهنمای نگارش و ارسال مقالات، اولین همایش انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

فرمت ارسال مقالات

Template 1397 igrss

sample Template 1397 igrss

sample Template 1397 igrss

http://conf.isc.gov.ir/geo97

متقاضیان محترم برای عضویت در انجمن باید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۳۰۳۵۲۳ بنام انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران واریز نموده و پس از تکمیل فرم عضویت در سایت انجمن، فیش واریزی را نیز به ایمیل igrss@kgut.ac.ir  ارسال نمایند.

 

حق عضویت اعضای مختلف به شرح زیر است:

پیوسته ۵۰۰۰۰۰ ریال،

وابسته ۳۰۰۰۰۰ ریال،

دانشجویی ۲۵۰۰۰۰ ریال,

حقوقی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال,

 

هزینه شرکت در کنفرانس:

اعضای هئیت علمی: ۱,۵۰۰.۰۰۰ریال,

اعضای دانشجویی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال,

آزاد: ۲,۰۰۰,۰۰۰ریال,

متقاضیان محترم می توانند مبلغ فوق را به شماره حساب ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۳۰۳۵۲۳ بنام انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران واریز نمایند و مشخصات رسید پرداختی را در سیستم آپلود کنند.

توجه:

اعضای انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران که دارای شماره عضویت هستند از %۵۰ تخفیف برخوردار می باشند. سایر شرکت کنندگان می توانندعضو انجمن شده و علاوه بر تخفیف از مزایای عضویت در انجمن نیز بهره مند شوند.

شماره تلفن جهت هماهنکی:

تلفن دفتر کرمان : ۳۴۳۲۴۶۰۶۱۷ (۹۸+)