جهت تمدید عضویت خود مبلغ مورد نظر را به شماره حساب زیر واریز نموده و تصویر فیش واریزی را از طریق فرم ارسال نمایید.

 

  • حق عضویت اعضای پیوسته ۱۰۰ هزار تومان
  • حق عضویت اعضای وابسته ۶۰ هزار تومان
  • حق عضویت اعضای دانشجویی ۵۰ هزار تومان

شماره حساب انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران: ۲۲۵۱۱۲۷۹۵۹
شماره کارت انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران: ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۳۰۳۵۲۳

    در صورت انتخاب عضویت دانشجویی، تصویر کارت دانشجویی خود را همراه با فیش واریزی ارسال فرمایید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.