فوران آتشفشان در شیلی سال 2011 _ تصویر ماهواره، SPOT_4