در ادامه راه اندازی سایت انجمن سنجش از دور زمینشناختی،به زودی ویدئوهای آموزشی سنجش از دور در دسترس اعضا انجمن قرار می گیرد.دوستانی می توانند با ثبت نام در انجمن سنجش از دور زمینشناختی ایران از مزایای این سایت به صورت ویژه استفاده نمایند.