مهمترین اهداف و عرصه‌های فعالیت انجمن‌

انجمن‌ سنجش از دور زمین شناختی ایران

send_time_extension

گسترش، پیشبرد و ارتقای علم سنجش از دور زمین شناختی

group_add

توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص

cast_for_education

بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به سنجش از دور و علوم زمین

اخبار و رویدادها

پنجمین کنفرانس ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

کاربرد داده های ماهواره ای سنجش از دور طیفی و راداری برای اکتشاف کانه زایی هیدروترمال در مقیاس منطقه ای و ناحیه ای

فایل کارگاه داده های PRISMA ابزاری جدید در حوزه سنجش از دور

کاربرد سیستم اطلعات جغرافیایی (GIS) و روش تصمیم گیری چند متغییره ANP در ارزیابی خطر زلزله

داده های PRISMA ابزاری جدید در حوزه سنجش از دور

تماس با انجمن

تلفن: ۳۴۳۱۶۲۳۲۷۵ (۹۸+)

دفتر کرمان: ۳۴۳۲۴۶۰۶۱۷ (۹۸+)

تلگرام

اینستاگرام