مهمترین اهداف و عرصه‌های فعالیت انجمن‌

انجمن‌ سنجش از دور زمین شناختی ایران

send_time_extension

گسترش، پیشبرد و ارتقای علم سنجش از دور زمین شناختی

group_add

توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص

cast_for_education

بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به سنجش از دور و علوم زمین

اخبار و رویدادها

فایل کارگاه داده های PRISMA ابزاری جدید در حوزه سنجش از دور

کاربرد سیستم اطلعات جغرافیایی (GIS) و روش تصمیم گیری چند متغییره ANP در ارزیابی خطر زلزله

داده های PRISMA ابزاری جدید در حوزه سنجش از دور

کارگاه نگارش و تنظیم مقاله علمی برای دانشجویان و محققین

چهارمین کنفرانس انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

فراخوان جشنواره قرن

تماس با انجمن

تلفن: ۳۴۳۱۶۲۳۲۷۵ (۹۸+)

دفتر کرمان: ۳۴۳۲۴۶۰۶۱۷ (۹۸+)

تلگرام

اینستاگرام