عضویت

عضویت در انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

همایش

سومین همایش سنجش از دور زمین شناختی ایران 

مهمترین اهداف و عرصه‌های فعالیت انجمن‌

انجمن‌ سنجش از دور زمین شناختی ایران

گسترش، پیشبرد و ارتقای علم سنجش از دور زمین شناختی.
توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص
بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به سنجش از دور و علوم زمین

اخبار و تازه ها

اینستاگرام

تماس با انجمن

تلفن : ۳۴۳۱۶۲۳۲۷۵ (۹۸+)

تلفن دفتر کرمان : ۳۴۳۲۴۶۰۶۱۷ (۹۸+)

تلگرام