اپراتور ماهواره: سازمان فضایی اروپا

شروع ماموریت
Sentienl 2A ►۲۰۱۵.۰۶.۲۳
Sentienl 2B ►۲۰۱۷.۰۳.۰۷
km ۷۸۶   ارتفاع مدار
دوره بازگشت ۵ روز برای هر دو ماهواره
خاتمه ماموریت هفت سال

تعداد باند و کاربری

Band 1 – Coastal aerosol
Band 2 – Blue
Band 3 – Green
Band 4 – Red
Band 5 – Vegetation Red Edge
Band 6 – Vegetation Red Edge
Band 7 – Vegetation Red Edge
Band 8 – NIR
Band 8A – Vegetation Red Edge
Band 9 – Water vapour
Band 10 – SWIR – Cirrus
Band 11 – SWIR
Band 12 – SWIR